…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Dane Kupującego (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail kontaktowy)

Establo Pharma sp. z o.o.
ul. Wojciechowska 9B/9
20-704 Lublin

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU
OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ*
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstępuję od umowy sprzedaży towarów:

NUMER ZAMÓWIENIA
NAZWA PRODUKTU
DATA ODBIORU ZAMÓWIENIA
SPOSÓB DOKONANIA ZWROTU PŁATNOŚCI (Prosimy zaznaczyć właściwe pole)
□ Przekaz pocztowy
□ Przelew tradycyjny na rachunek bankowy nr:
…………………………………………………………………………………

……………………………………….….. ……………………………………………
Data Czytelny                podpis Kupującego

*Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
a) w których przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Establo informowało klienta przy składaniu zamówienia;
b) w których przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
c) w których przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

Podpisując niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Establo Pharma Spółka z o.o. oraz przez podmioty, którym Establo powierzyło przetwarzanie danych, d o c e lów zwi ą z a n y c h z r o z p a t r z e n i em n i n i e j s z e g o z g ł o s z e n i a , z g o d n i e z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

POBIERZ PDF